GlaxoSmithKline/Shanghai/1,200 sq.m./Design & Build