Bank of East Asia/Zhengzhou/1,200 sq.m./Design Development & Build